Privacyverklaring Fair-Scheiden

Fair-Scheiden hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze privacyverklaring wordt toegelicht hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Deze privacyverklaring is van toepassing op alle diensten die wij leveren ten aanzien van het scheidingsproces.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat:

– wij uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt;
– verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
– wij om uw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
– passende technische en organisatorische maatregelen zijn genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
– geen persoonsgegevens worden doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
– wij op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Persoonsgegevensverwerking

Fair-Scheiden verwerkt in het kader van het begeleiden van (echt)scheidingen persoonsgegevens. Deze verwerking vangt aan vanaf het moment dat u voor het eerst contact met ons heeft gelegd. Uw persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van de volgende doeleinden:

– Om contact met u op te nemen;
– Het begeleiden van scheidingen in de ruimste zin van het woord;

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van u vragen:

– NAW-gegevens van u en uw gezinsleden;
– E-mailadres & telefoonnummer;
– Gegevens omtrent uw samenlevingsvorm (huwelijksakte, huwelijkse voorwaarden, samenlevingscontract, et cetera);
– Informatie omtrent uw woning (hypotheekakte en -offerte, akte van levering, jaaroverzicht hypotheek, et cetera);
– Gegevens omtrent uw financiële situatie (jaaropgaves, salarisstroken, jaarrekeningen; IB-aangiften en -aanslagen,banksaldi, pensioenoverzichten, et cetera);
– Overige gegevens die benodigd zijn voor een zorgvuldige nakoming van de mediation-overeenkomst.

Wij zullen alleen de informatie opvragen die benodigd is voor een zorgvuldige nakoming van de mediation-overeenkomst.

Voornoemde persoonsgegevensverwerking geschiedt op grond van uw toestemming voor de verwerking voor de hierboven genoemde omschreven specifieke doeleinden. Deze toestemming heeft u aan ons verleend door:

– Ondertekening van de dienstverleningsovereenkomst;
– Het invullen en versturen van het contactformulier op onze website; door contact met ons op te nemen per e-mail of telefoon.

Verstrekking aan derden

De gegevens die u aan ons geeft kunnen wij aan derde partijen verstrekken indien dit noodzakelijk is voor uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden. Zo maken wij onder andere gebruik van:

– Een advocaat voor het indienen van het verzoekschrift tot echtscheiding;
– Juridische, financiële en fiscale advisering ten aanzien van het scheidingsproces;
– Alimentatierekensoftware;
– CRM-systemen;
– Een boekhouder voor het verzorgen van de (financiële) administratie.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Bewaartermijn

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze zijn verstrekt dan wel op grond van de wet is vereist.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft het recht bij ons een verzoek in te dienen om inzage in uw persoonsgegevens. Wanneer u van mening bent dat die persoonsgegevens niet of niet langer volledig zijn, kunt u bezwaar maken tegen de persoonsgegevensverwerking, een verzoek indienen om uw persoonsgegevens aan te vullen, te verbeteren, te rectificeren of te verwijderen, dan wel een verzoek indienen om de persoonsgegevensverwerking te beperken. Daarnaast heeft u het recht om uw persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een derde. Fair-Scheiden zal dergelijke verzoeken zo snel mogelijk inwilligen of u gemotiveerd toelichten waarom uw verzoek (nog) niet kan worden uitgevoerd. U kunt uw verzoek zenden aan Fair-Scheiden, waarvan de contactgegevens onder aan de privacyverklaring te vinden zijn.

Wijzigingen

Er kan soms iets veranderen in de persoonsgegevens die wij verwerken of de toepasselijke regelgeving. In dat geval kunnen wij deze privacyverklaring aanpassen. Bij ingrijpende wijzigingen zullen wij een melding op de website plaatsen.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy bescherming.

Als u naar aanleiding van onze privacyverklaring nog vragen of opmerkingen heeft neem dan gerust contact met ons op.

Versie januari 2021

Top