Convenant en procedure rechtbank

Het opstellen van een convenant en procedure rechtbank vormen een onderdeel van het scheidingsproces. Om een huwelijk te ontbinden of een geregistreerd partnerschap te beëindigen is een verzoekschrift bij de rechtbank nodig. Ook de volledige juridische afhandeling is bij Fair-Scheiden in goede handen.

Vastleggen afspraken in convenant

Convenant Fair Scheiden

Als alle kwesties voor jullie beiden naar tevredenheid zijn geregeld en alle afspraken zijn gemaakt worden deze vastgelegd in een (echt)scheidingsconvenant. Dit is een schriftelijke overeenkomst over zaken als de echtelijke woning, jullie pensioen, de vermogensverdeling, indien van toepassing de afwikkeling van huwelijksvoorwaarden, de onderneming etc. Zijn er minderjarige kinderen dan worden de afspraken rond de kinderen opgenomen in een ouderschapsplan wat onderdeel vormt van het convenant.

Zo kan je altijd terugvallen op wat er formeel is vastgelegd. Een mediator helpt jullie bij het opstellen hiervan zodat je zeker bent dat alle afspraken juridisch, financieel en fiscaal in orde zijn. Het goed vastleggen helpt meningsverschillen in de toekomst voorkomen en vergroot juist de kans dat er in de toekomst geen ruzie ontstaat.

Zonder rechter uit elkaar

Woon je samen – met of zonder overeenkomst- dan kan je uit elkaar gaan zonder rechter. Ook als je een geregistreerd partnerschap bent aangegaan en jullie hebben geen minderjarige kinderen kan je zonder tussenkomst van de rechter uit elkaar.

Het opstellen van een convenant blijft ook als je zonder tussenkomst van een rechter uit elkaar gaat wel verstandig. Omdat het nog steeds belangrijk is dat je goede afspraken maakt en deze ook vastlegt.

Rechtbank scheiding

Gemeenschappelijk verzoek rechtbank

Convenant en ouderschapsplan worden met een gemeenschappelijk verzoek ingediend bij de rechtbank. Het opstellen van het gemeenschappelijk verzoek en het indienen gebeurt door een advocaat. Fair-Scheiden werkt hierin nauw samen met verschillende ervaren familierechtadvocaten. De advocaat regelt de verdere afwikkeling bij de rechter en informeert jullie over de voortgang. Omdat je het samen eens bent, kunnen we ervoor zorgen dat er geen mondelinge behandeling van het echtscheidingsverzoek plaatsvindt.

Minderjarige kinderen en scheiden

kinderen en scheiden

Minderjarige kinderen vanaf 12 jaar kunnen door de rechtbank worden opgeroepen voor verhoor.

Zij zijn echter niet verplicht om te komen. Zij kunnen ook alleen een brief aan de rechter schrijven. We noemen dat een Kindverklaring.

Fair-Scheiden kan helpen met het opstellen van een dergelijke brief zodat jullie kinderen niet naar de rechtbank hoeven.

Scheiding definitief

De duur van de afhandeling van een gezamenlijk verzoek tot echtscheiding is gemiddeld 3 tot 5 weken. De rechter doet een uitspraak; dit heet een beschikking. Een scheiding is definitief als de beschikking van de rechter in de registers van de Burgerlijke Stand is opgenomen. Fair-Scheiden zorgt ervoor, via de advocaat, dat jullie beschikking tijdig wordt ingeschreven.

Als je het niet met elkaar eens kunt worden

Als je het niet met elkaar eens kunt worden over de regelingen na de scheiding zal er een rechtbankprocedure moeten volgen. Deze procedure kan maanden duren, vaak negen maanden of nog veel langer. Dit is afhankelijk van het aantal punten waarop de rechtbank moet beslissen, de complexiteit van de onderwerpen en de drukte bij de rechtbank. Rechtbankprocedures kunnen het scheidingsproces onnodig verharden doordat partijen tegenover elkaar komen te staan.

Er zijn dus veel voordelen om er via mediation met elkaar uit te komen. Zeker als er kinderen in het spel zijn, is dit een vriendelijkere oplossing, die ook nog eens goedkoper en sneller is.

Top